Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Digitaal leermateriaal | Leerlijnen | Leerlijnplanners

Posted: 03 Nov 2009 07:47 AM PST

De hieronder staande lijst is geen uitputtend overzicht van leerlijnplanners, maar geven wel een beeld van het soort tools en functionaliteit waaraan men moet denken. Deze tools zijn niet per definitie leerlijnplanners, maar hebben een minimale functionaliteit om leermateriaal te arrangeren of om een curriculum aan de hand van leerdoelen te beheren. Ook hebben ze in bepaalde gevallen de ambitie om een functionaliteit in de tool te verwerken waarmee leerlijnen gevisualiseerd en gepland kunnen worden. • Rubicon – web-based curriculum management tool uit Amerika • Cognitive Systems Technologies Inc. Curriculum Planner (CSTC) – curriculum planner uit Amerika • The Ontario Curriculum Unit Planner – planner voor onderwijselementen, profielen en bronnen uit Amerika • Electronic Teaching - assessment – planning (ETAP) – evaluatie- en planningstool uit Nieuw-Zeeland • eUP – online curriculum planning tool uit Australië • Leerlijnplanner – digitale web-based kl

Mediawijs

Posted: 03 Nov 2009 06:26 AM PST

Mediawijs 'Mediawijsheid', dit begrip bent u inmiddels misschien al vaak tegen gekomen. Iedereen moet mediawijzer worden. En ook u als docent kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het mediawijzer maken van uw leerlingen. Concreet betekent dit voor u dat het belangrijk is om leerlingen bewuster te maken van zowel de nadelige kanten van media als van de mogelijkheden die media bieden. Door middel van deze site proberen wij u daarbij te helpen.

Schoolexamens VO

Posted: 03 Nov 2009 06:24 AM PST

Website voor kwaliteitsbewaking en professionalisering van docenten op het gebied van toetsen en examinering.

Lessenmaker

Posted: 03 Nov 2009 06:24 AM PST

Lessenmaker Met de Lessenmaker maken leerkrachten makkelijk en snel een nieuwe les. Doordat de les online beschikbaar wordt gemaakt, kunnen medeleerkrachten er ook gebruik van maken. Wilt u meer weten over wat de Lessenmaker is en hoe het werkt? U vindt op deze website meer informatie en u kunt de snelstart downloaden voor praktische uitleg. Heeft u vragen of opmerkingen over Lessenmaker.nl, mail de redacteur! t.pauw@kennisnet.nl

Kennisnet.nl | Mijn Webmakeroverzicht

Posted: 03 Nov 2009 06:22 AM PST

Webmakeroverzicht van alst Hieronder vind je een overzicht van alle websites die alst tot nu toe heeft gemaakt.

Use Augmented Reality to find your car

Posted: 03 Nov 2009 04:21 AM PST

Use Augmented Reality to find your car by Mel Martin (RSS feed) on Nov 3rd 2009 at 6:00AM I have to admit, when I park in a big lot, I often forget where old Betsy is. There have been more than a few iPhone apps to help you find your car, but Car Finder [iTunes link] uses augmented reality to get you pointed in the right direction. Here's how it works: you get out of your car and mark your position, making sure you have a good GPS fix. If you don't have one, you'll be told that and see the accuracy of your fix in plus or minus meters.

NTA 2035: E-portfolio NL

Posted: 03 Nov 2009 02:43 AM PST

Uitwisselen van e-portfolio's volgens toepassingsprofiel op basis van IMS ePortfolio In 2005 hebben verschillende partijen in het leren- en werkendomein besloten een afspraak te maken voor het uitwisselen van elektronische portfolio's. Een elektronisch portfolio (e-portfolio) maakt het voor iedereen mogelijk zijn of haar competenties en de voortgang van de eigen ontwikkeling aan te tonen en bij te houden met behulp van ICT-middelen. Door de toenemende interesse in het gebruik van e-portfolio's in het onderwijs en het bedrijfsleven was er behoefte om tot afspraken te komen over het uitwisselen van e‑portfolio gegevens.

Curriculum Exchange Format (CEF)

Posted: 03 Nov 2009 02:41 AM PST

The Curriculum Exchange Format (CEF) project is going to produce an agreed way of representing curriculum information intended for tagging resources and browsing repositories or learning platforms. The CEF could also be used to share competency information about learners based on the same curricula. A project team have been appointed to lead this work on behalf of a European workshop (CEN ISSS WSLT - Workshop for Learning Technologies). The outcomes will be a set of guidelines agreed by the workshop and published as a CEN Workshop Agreement (CWA).

T U L E - Tussendoelen en leerlijnen

Posted: 03 Nov 2009 02:19 AM PST

Op de leerlijnpagina ziet u bovenin het kerndoel waar de leerlijn bij hoort. De leerlijn is ingedeeld in vier groepscombinaties: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Dit wordt in de leerlijn door verschillende grijskleuren aangegeven. Binnen de leerlijn zijn de onderwerpen die in de verschillende groepscombinaties aan bod komen met een titelbalkje aangeven. Daaronder staat beknopt de inhoud omschreven. Sommige onderwerpen komen maar in één groepscombinatie aan bod, andere onderwerpen lopen door in verschillende groepen. NB. Met de verticale schuifbalk rechts kunt u de rest van de leerlijn in beeld krijgen.

Doorlopende leerlijnen - SLO Corporate

Posted: 03 Nov 2009 02:10 AM PST

Doorlopende leerlijnen Het is belangrijk dat de leerling (in het primair en in het voortgezet onderwijs) zo min mogelijk overlap, breuken of lacunes in het leerproces ervaart. SLO werkt aan verschillende projecten die scholen helpen bij het realiseren en/of optimaliseren van de doorlopende leerlijn. Onder 'Meer informatie' vindt u producten en handreikingen die u kunnen helpen bij het optimaliseren van de overgang van 3 naar 4 havo/vwo. Met de website Leerlijnwijzer, die u vindt onder 'Links', kunt u onderzoeken in hoeverre er op uw school sprake is van doorlopende leerlijnen. Het instrument helpt het gesprek rond dit thema op gang te brengen, en daadwerkelijk aan de slag te gaan met dooropende leerlijnen.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Evaluatieondezoek naar de implementatie van een educatieve taalgame in de bovenbouw van de basisschool - University of Twente Student Theses

Posted: 02 Nov 2009 07:20 AM PST

Dit artikel beschrijft een pilotstudie waarin onderzocht is welke factoren een rol spelen bij de implementatie van Taaltreffers. Taaltreffers is een combinatie van een online taalgame, aanvullende lesbrieven en ondersteunend materiaal, die de woordenschat van leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van basisscholen zou kunnen vergroten. Taaltreffers is door vier scholen in Hengelo en Enschede gebruikt. Het doel van deze pilotstudie was te kijken welke factoren een rol hebben gespeeld bij de implementatie van taaltreffers op deze scholen. Door middel van interviews met docenten is onderzocht welke verwachtingen docenten hadden van Taaltreffers en of die verwachtingen uitgekomen zijn. Met behulp van interviews met leerlingen is geanalyseerd hoe leerlingen op verschillende tijdstippen over Taaltreffers dachten. Door observaties tijdens de lessen is bekeken hoe de docenten en leerlingen Taaltreffers in de praktijk gebruikt hebben. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de implementatie van

Programmalijnen: overzichtschema's van inhoud en vaardigheden - SLO Corporate

Posted: 02 Nov 2009 01:50 AM PST

Programmalijnen: overzichtschema's van inhoud en vaardigheden SLO heeft overzichten gemaakt waarop per vak en per leergebied te zien is, welke doorlopende lijn er is vanuit de kerndoelen in de onderbouw naar de examenprogramma's in de bovenbouw. Scholen kunnen deze overzichten gebruiken bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn voor het eigen vak of voor het leergebied. Onder elk vak en leergebied is een 'Toelichting en verantwoording' toegevoegd. Daarin is te lezen hoe SLO gekomen is tot de ordening in kernconcepten en vaardigheden bij de verschillende vakken en leergebieden. In het document 'Gebruikersmogelijkheden' is te lezen voor welke doelen deze overzichten gebruikt kunnen worden. NB: Indien u de schema's wilt printen raden wij aan om dit op A3 formaat te doen.

Waag Society » Project » X-Match

Posted: 02 Nov 2009 01:15 AM PST

X-Match is een serious game over relationele en seksuele vorming. In de game leren jongeren spelenderwijs over seksuele gezondheid en over respect in relaties.

Waag Society » Nieuws » Nieuws

Posted: 02 Nov 2009 01:06 AM PST

Fablab: Self City wearables In het Fablab is gewerkt aan vier verschillende scenario's voor draagbare toepassingen binnen het Self City project van Waag Society en partners. In Self City wordt door leerlingen uit het Speciaal Onderwijs binnen een virtuele wereld gewerkt aan sociale vaardigheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een representatie, een zogenaamde deamon, die de deelnemers begeleid op hun tocht door de virtuele wereld (en nuttige adviezen geeft).

FluTracker - H1N1 Swine Flu and Influenza Outbreak Tracking from Rhiza Labs

Posted: 02 Nov 2009 01:02 AM PST

Tracking the progress of H1N1 swine flu This map and the data behind it were compiled by Dr. Henry Niman, a biomedical researcher in Pittsburgh, Pennsylvania, using technology provided by Rhiza Labs and Google. The map is compiled using data from official sources, news reports and user-contributions and updated multiple times per day. Rhiza's web-based mapping product, Insight, is helping Dr. Niman get official and unofficial data into the tracking system faster while giving researchers and the public many options for viewing the data in a useful and understandable way. If you would like more information about how your company, organization, or agency can provide dynamic data visualization and analysis tools like this, please contact Josh Knauer at 412-488-0600

Home - Nieuwe scheikunde

Posted: 02 Nov 2009 12:56 AM PST

Voor scheikunde in havo en vwo is een geheel vernieuwd examenprogramma in ontwikkeling. Scholen, didactici, vakexperts en SLO werken hieraan vanaf 2002 samen in een interactief ontwikkel- en implementatietraject. In 2007 is het examenexperiment van start gegaan. Het vernieuwde examenprogramma zal ca. 2012 landelijk worden ingevoerd. Via deze website kunt u de ontwikkeling van nabij volgen. U kunt zich ook abonneren op de Nieuwsbrief Nieuwe Scheikunde.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Onderwijsnieuwsdienst

Posted: 01 Nov 2009 12:28 PM PST

Testers gezocht voor Wikiwijs Ben jij werkzaam in het onderwijs en wil je meedenken over Wikiwijs? Voel je je betrokken bij onderwijsvernieuwingen? Maak jij gebruik van digitaal leermateriaal? Of ben je juist nog helemaal niet bezig met ict-toepassingen in het onderwijs?