Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Referentieniveaus - Taal en Rekenen

Posted: 29 Sep 2009 07:27 AM PDT

Referentieniveaus Het referentiekader voor taal en rekenen bestaat uit vier referentieniveaus. In deze niveaus onderscheiden we kwaliteiten: een fundamentele kwaliteit en een streefkwaliteit. Deze kwaliteiten, het zijn er acht in totaal, overlappen elkaar deels. Tussen de vier niveaus in het referentiekader is er sprake van overgangen. We noemen die overgangen drempels. Het zijn cesuren in de ontwikkeling van leerlingen, die ontstaan door overstappen die leerlingen maken binnen het onderwijssysteem. Door het systematisch beschrijven van basiskennis en basisvaardigheden proberen we bij te dragen aan soepele overgangen over deze drempels heen. De fundamentele kwaliteit die we aanduiden als 2F beschouwen we als een noodzakelijke kwaliteit voor het in algemeen opzicht goed maatschappelijk functioneren op het terrein van taal en rekenen. We zijn van mening dat de beheersing van de basiskennis en basisvaardigheden die zijn beschreven bij deze kwaliteit voorwaarden zijn voor het function

Taxonomie - Wikipedia

Posted: 29 Sep 2009 07:24 AM PDT

Taxonomie Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Ga naar: navigatie, zoeken Taxonomie is de wetenschap van het indelen. Taxonomie (taxon = groep) verwijst naar zowel de classificatie van dingen als naar de methode die aan de basis van deze classificatie ligt. Vrijwel alles kan taxonomisch worden ingedeeld: levende wezens, plantengemeenschappen, dingen, plaatsen, gebeurtenissen, enzovoort. Carolus Linnaeus, grondlegger van de systematische indeling van de natuur.Inhoud [verbergen] 1 Opbouw van het systeem 2 Taxonomie in de biologie 2.1 Linnaeus 2.2 Hiërarchie 2.3 Uitgangen 2.4 Taxonomie en evolutie 2.5 Ontwikkelingen in de biologische taxonomie 2.5.1 Erfelijke eigenschappen 2.5.2 Cladistiek 2.5.3 Verouderde inzichten 2.5.4 Plantentaxonomie 3 Taxonomie in de technologie 3.1 Computergestuurde taxonomieën 4 Zie ook 5 Externe links [bewerken] Opbouw van het systeem De taxonomie is een dynamisch systeem, dat steeds wordt aangepast aan de hand van ni

Domein (biologie) - Wikipedia

Posted: 29 Sep 2009 07:22 AM PDT

Domein (biologie) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Ga naar: navigatie, zoeken De hierarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Het leven is verdeeld in domeinen, die weer onderverdeeld zijn in andere groepen. Tussenliggende taxa zijn niet afgebeeld.In de biologie is het domein de hoogste rang, het hoogste taxonomische niveau. Oorspronkelijk werd op het hoogste niveau een tweedeling in rijken gehanteerd: het dierenrijk en het plantenrijk. Dit systeem bleek echter bij microscopisch kleine organismen niet goed te werken, de verdeling hiervan in dieren en planten leek bij tijden erg willekeurig. Daarom werd een derde rijk, dat der Protista, toegevoegd. Later kregen ook de schimmels (fungi) en de bacteriën (bacteria) een eigen rijk.

Eerste vakken proeffase Wikiwijs bekend « Wikiwijs Openservice

Posted: 29 Sep 2009 07:17 AM PDT

In december begint de proeffase van Wikiwijs. Daarvoor is het nodig dat er al leermaterialen in Wikiwijs te vinden zijn. Na een peiling in het onderwijsveld is gekozen voor leermaterialen uit de volgende vakken: Basisonderwijs: Rekenen Taal Voortgezet onderwijs: Nederlands Wiskunde Voor de mbo-sector is nog niet bepaald met welke vakken de proeffase getest gaat worden. Graag zouden we ook van docenten uit het mbo horen met welke vakken Wikiwijs zou kunnen starten. Denk mee en laat een reactie achter op deze pagina!

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Algemeen - Rekendoelen in het primair onderwijs

Posted: 28 Sep 2009 05:29 AM PDT

De commissie Meijerink (2008), ook wel bekend als Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, heeft in opdracht van het Ministerie van OCW referentieniveaus geformuleerd, waarmee in kaart wordt gebracht wat leerlingen van 12 jaar, 16 jaar en ongeveer 18 jaar moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Het doel hiervan is de drempels tussen de verschillende onderwijsvormen te slechten en leeropbrengsten te verhogen. Voor het basisonderwijs zijn voor rekenen-wiskunde twee referentieniveaus geformuleerd: een fundamenteel niveau 1F en een streefniveau 1S. Kinderen die 1F halen, kunnen drempelloos doorstromen in het vmbo bb en kb. Kinderen die 1S halen, kunnen zonder problemen starten in vmbo T of G. Een groep kinderen kan veel meer dan 1S. Zij gaan in hun vervolgonderwijs naar Havo en VWO. Er zullen ook kinderen zijn die ondanks alle inspanningen 1F niet halen. Meestal zijn dit de kinderen die naar het Praktijkonderwijs gaan of kinderen die wel naar vmbo BB gaan,

Home - Taal en Rekenen

Posted: 28 Sep 2009 05:28 AM PDT

Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo Met een Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo wordt het belang onderkend van taal en rekenen in het mbo en de bijzondere en complexe taak waarvoor het mbo staat. Lees meer Meer school voor kinderen met taalachterstand (PO) Met ingang van dit schooljaar gaan op veel plaatsen in het land kinderen met een taal- of rekenachterstand extra naar school. Lees meer Impressie taal en rekenen Momenteel staan taal en rekenen hoog op zowel de politieke, maatschappelijke als onderwijsagenda. Wat is er nu precies aan de hand? En welke partijen hebben ermee van doen? In een korte film komen verschillende personen aan het woord over hun betrokkenheid bij het optimaliseren van het taal- en rekenonderwijs in Nederland. Klik hier voor de video.

Instrumenten en werkvormen - Durftecombineren

Posted: 28 Sep 2009 05:22 AM PDT

Instrumenten en werkvormen Instrumenten voor het zoeken naar samenhang binnen kunst en cultuur Over het zoeken naar samenhang binnen lessen, projecten of modules is al veel geschreven en er bestaan dan ook veel goede adviezen: ''Je moet een gezamenlijke visie opstellen, je openstellen voor een ander vak, je vak durven loslaten, samenhangende thema's bedenken, inspiratie zoeken, zorgen voor een werkbaar rooster en zorgen voor een goede interne communicatie.'' Kreten die herkenbaar zijn en logisch in de oren klinken. Maar dan? Hoe ga je hier mee aan de slag? Onderstaand overzicht biedt hulp! Op basis van verzamelde 'kreten' -de zogenaamde kritische succesfactoren- heeft SLO beproefde suggesties, werkvormen en instrumenten uit de onderwijspraktijk verzameld en op een rij gezet.

TCRecord: Article

Posted: 28 Sep 2009 01:08 AM PDT

Based on analyses of the difficulties encountered during the process of integrating technology into instruction and the efforts made by researchers to overcome barriers to such integration, we propose that the efforts made to date (e.g., increasing the availability of computer equipment and enhancing computer literacy, support, and training) are not sufficiently comprehensive to achieve the goals of improving teaching efficiency and developing innovative teaching methods.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Download details: Photo Story 3 for Windows

Posted: 25 Sep 2009 08:44 AM PDT

Create slideshows using your digital photos. With a single click, you can touch-up, crop, or rotate pictures. Add stunning special effects, soundtracks, and your own voice narration to your photo stories. Then, personalize them with titles and captions. Small file sizes make it easy to send your photo stories in an e-mail. Watch them on your TV, a computer, or a Windows Mobile–based portable device.

Digitaal leermateriaal | Inventarisatie

Posted: 25 Sep 2009 07:22 AM PDT

Inventarisatie digitaal leermateriaal Docenten willen steeds vaker digitaal leermateriaal inzetten in het onderwijs. Er bestaat al veel materiaal, maar dit is niet goed te vinden. Kennisnet is in opdracht van het ministerie van OCW een inventarisatie gestart naar beschikbaar digitaal leermateriaal, in eerste instantie binnen het VO. Momenteel wordt geinventariseerd binnen het PO en het MBO. Het traject in het VO is afgerond; lees de eindrapportage met een overzicht van de resultaten en bevindingen van het inventarisatieproject. Eindrapport inventarisatietraject digitaal leermateriaal VO [PDF 508 Kb ] De inventarisatie in het VO heeft een overzicht opgeleverd van per vak bronnen van bruikbaar digitaal leermateriaal. Ruim 400 docenten hebben hiervoor bronnen aangeleverd. Ook is digitaal materiaal van commerciële en niet-commerciële aanbieders toegevoegd. De bronnen die zijn geïnventariseerd, zijn hieronder per vak toegankelijk gemaakt. Bij de links naar de verschillende

Digitaal leermateriaal | Leerlijnen

Posted: 25 Sep 2009 07:21 AM PDT

Leerlijnen Steeds meer docenten ontwikkelen eigen (digitaal) leermateriaal. Dat materiaal is aanvullend aan de methodes van educatieve uitgeverijen of vervangt delen daarvan. Door het gebruik van verschillende leermiddelen door elkaar is het lastig om overzicht te houden over de hele leerlijn en de leerdoelen die aan het eind van het jaar gehaald moeten worden. Een leerlijnplanner kan ondersteuning bieden in het plannen van dergelijk materiaal aan de hand van kerndoelen. Digitaal leermateriaal en leerlijnplanners Leerlijnplanners kunnen helpen om te bepalen voor welk leerdoel u vervangend leermateriaal wilt gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld digitaal leermateriaal zijn. Als u ervoor kiest om al het materiaal zelf te maken, dan helpt een leerlijnplanner om dit materiaal te koppelen aan een leerlijn en wordt het inzichtelijk wat er nog moet worden gemaakt. Waar kunnen leerlijnplanners een bijdrage aan leveren? Er zijn nog weinig concrete toepassingen van leerlijnplanners in

Digitaal leermateriaal | Programma | Wikiwijs

Posted: 25 Sep 2009 07:20 AM PDT

Wikiwijs Minister Plasterk van OCW heeft Wikiwijs gepresenteerd. Doelstelling is leraren de kans te bieden om zelf eigen lesmateriaal te ontwikkelen, in de vorm van digitale schoolboeken. Daarbij wordt gezocht naar een Wikipedia-achtige aanpak zodat leraren het materiaal samen uitwerken, aanscherpen, verbeteren, aanvullen en actualiseren. Al het zo gecreëerde Wikiwijsmateriaal moet voor alle scholen vrij toegankelijk zijn. Bij Wikiwijs is het voor individuele docenten op vrijwillige basis mogelijk om met andere docenten leermateriaal te ontwikkelen en met elkaar te delen. Doel is om in schooljaar 2009/2010 een eerste gevulde versie van Wikiwijs te hebben. De verwachting is dat dit zal gaan om één of twee vakken in het VO. Het departement van OCW heeft aan een extern adviesbureau gevraagd om de kaders van het project verder vorm te geven. Dit bedrijf is bezig met een inventarisatie van relevante partijen, zoekt naar leerervaringen en denkt na over wat dit materiaal allemaal pre

Digitaal leermateriaal | Programma | Innovatieplatform VO

Posted: 25 Sep 2009 07:19 AM PDT

Innovatieplatform VO en open leermiddelen databank De VO-raad heeft het Innovatieplatform-VO opgericht. Het doel van het platform is om met de innovatieve inzet van ICT het onderwijs eigentijdser en aantrekkelijker te maken voor zowel scholieren als docenten. Het Innovatieplatform wil meer digitaal onderwijs voor leerlingen, het lerarentekort aanpakken en het beroep van docent uitdagender maken. Ook wil het platform een enorme impuls geven aan het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal met de Open Leermiddelenbank. De VO-raad nodigt de schoolbesturen uit om mee te werken aan het samenwerkingsverband Open Leermiddelenbank. De VO-raad wil met de Open Leermiddelenbank de initiatieven van digitale leermiddelen toegankelijk maken voor het hele Nederlandse onderwijs. Vanuit het innovatieplatform VO worden binnen scholen op gestructureerde wijze mensen vrij gemaakt om leermateriaal te ontwikkelen. Kennisnet is als expert betrokken bij het innovatieplatform VO. Andere deelnemers zijn s

VO-raad - Open Leermaterialenbank

Posted: 25 Sep 2009 07:18 AM PDT

Open Leermaterialenbank Het Innovatieplatform-VO maakt het vinden van digitaal leermateriaal makkelijk met de Open Leermaterialenbank. Deze leermaterialenbank ontsluit collecties leermaterialen voor het VO op één plek. Iedereen kan digitaal leermateriaal gebruiken en beschikbaar stellen. De Open Leermaterialenbank werkt optimaal als alle scholen meedoen en lid worden van IP-VO. Aanbieders en gebruikers gaan akkoord met de licentievoorwaarden. Aanbieders gaan ermee akkoord dat anderen het gedigitaliseerde leermateriaal op niet-commerciële basis gebruiken en bewerken, mits dat gebeurt met bronvermelding. Op hun beurt stellen de gebruikers het door hun bewerkte materiaal ook zonder winstoogmerk beschikbaar voor gebruik en bewerking door derden.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Centre for Educational Research and Innovation (CERI) - New Millennium Learners

Posted: 24 Sep 2009 01:06 AM PDT

http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_35845581_38358154_1_1_1_1,00.html

Informatie & Communicatie Technologie

Posted: 24 Sep 2009 12:49 AM PDT

Informatie & Communicatie Technologie In de rubriek doelen vindt u alle doelen voor informatie- en communicatietechnologie voor respectievelijk basisonderwijs, en eerste en tweede fase voortgezet onderwijs. U kunt deze informatie downloaden als tekstbestand. In de rubriek leerlijnen wordt voor dezelfde sectoren een overzicht gegeven van ICT-vaardigheden die elk weer voorzien zijn van uitwerkingen. Dit overzicht is weergegeven in een matrix. In deze matrix staat ook opgenomen de funderende module. De vaardigheden in de funderende module zijn van toepassing in de middenbouw in het derde leerjaar en voor de afsluiting van vbo / mavo. Bij integratie zijn de volgende teksten te vinden: Leidraad integratie informatiekunde basisvorming en twee scenario's voor verkaveling informatiekunde in de basisvorming. Er is ook een overzicht samen te stellen van informatiekundedoelen gekoppeld aan de kerndoelen van de vakken met lesvoorbeelden per vakken(cluster). In de rubriek praktijk vindt u in

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Home - Prijsontwikkelingen leermiddelen VO

Posted: 21 Sep 2009 03:19 AM PDT

Prijsontwikkelingen leermiddelen VO Welkom op de website 'Prijsontwikkelingen leermiddelen VO'. Met behulp van deze website kunt u informatie opvragen over de actuele en 'historische' gebruikskosten voor methodes voortgezet onderwijs. Bij 'gebruikskosten' gaat het niet zo zeer om de aanschafprijzen, maar om de kosten die met het gebruik van een methode gepaard gaan. De gebruikskosten zijn per leerling per leerjaar berekend op basis van een rekenmodel. In het rekenmodel wordt de variabele 'afschrijvingstermijn' meegenomen. Deze variabele kunt u zelf instellen. De berekeningen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen zoals deze golden per 1 januari 2008 (voor schooljaar 2008-2009) en zoals deze gelden per 1 januari 2009 (voor schooljaar 2009-2010). Deze website bevat de volgende onderdelen: (deze kunt u activeren door in de menubalk hierboven te klikken):

DigilessenVO

Posted: 21 Sep 2009 03:03 AM PDT

Samen werken aan digitaal leermateriaal' , dat is het doel van de Stichting DigilessenVO.nl. Op dit moment werken 29 VO-scholen uit heel Nederland samen aan het ontwikkelen en uitwisselen van digitale leermaterialen. In het kader van "Leraar 24″ is een filmpje gemaakt waarin het doel en de werkwijze van DigilessenVO.nl helder in beeld worden gebracht. Klik hier om het filmpje te starten. Er is de laatste jaren heel veel onderzoek gedaan naar de invloed van ICT op het onderwijs. Tijdens de jaarlijkse arrangeurs dag (op 15 april 2009) is Alfons ten Brummelhuis, hoofd onderzoeker Kennisnet, tijdens een lezing dieper ingegaan op het gebruik van ICT in het onderwijs. Wat is het effect van ICT in het onderwijs? En gaan we er op vooruit als we onze boeken inleveren voor digitale leermiddelen. Aan de hand van onderzoekresultaten geeft Alfons ten Brummelhuis ons een kijkje in de stand van zaken rondom ICT binnen de schoolmuren. Klik hier als u deze lezing wilt bekijken (er is een verkorte en

Leermiddelenmonitor 2007 - SLO Corporate

Posted: 21 Sep 2009 02:27 AM PDT

Leermiddelenmonitor 2007 Eind 2007 heeft SLO voor het eerst het gebruik van leermiddelen onderzocht onder meer dan 800 leraren, ondersteuners en managers uit het PO en VO. Door middel van deze monitor wil SLO beter inzicht geven in trends, behoeftes en ontwikkelingen rond leermiddelen en haar diensten, waaronder het leermiddelenplein, verbeteren. Uitkomsten Leermiddelenmonitor 2007 Benieuwd naar de Leermiddelenmonitor 2007? Download dan onderstaand PDF. Voor meer informatie over de Leermiddelenmonitor kunt u contact opnemen met de coördinator van Kenniscentrum Leermiddelen, Wim de Boer

Lesbank.nl

Posted: 21 Sep 2009 02:18 AM PDT

Lesmateriaal gratis ontwikkelen en delen Lesbank.nl is een openbare Web-portaal en Internet-community voor het delen en ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Het gebruik van Lesbank.nl is gratis voor al het materiaal dat vrij wordt aangeboden. Hiernaast biedt Lesbank.nl ook de mogelijkheid van een besloten portal voor organisaties die materiaal intern willen houden. Op termijn kan materiaal ook tegen betaling worden aangeboden. Het gebruik van het vrij gepubliceerde materiaal blijft altijd gratis. Alle soorten materiaal, ook SCORM, IMSQTI Lesmateriaal kan worden ge-upload en toegevoegd in alle bestandsformaten. Lesbank.nl biedt ook een complete Leerobjecten- (lessen) bouwer en een toetsen-bouwer. Met deze authoring-tools kan materiaal worden gemaakt in de open standaarden SCORM en IMS QTI. Ook het gebruik van de SCORM-editor en de IMS QTI-editor is gratis voor materiaal dat vrij wordt aangeboden. Het ontwikkelde materiaal kan worden geëxporteerd en ge-download als zip-best

De lessenmaker

Posted: 21 Sep 2009 12:56 AM PDT

Inleiding . Met de lessenmaker kun je online digitale lessen maken. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest. Een uitgebreide handleiding vind je op www.prodocent.nl De lessenmaker is een product van Edutude.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Ministerie van OCW - Vanaf 1 augustus ook kerndoelen speciaal onderwijs

Posted: 15 Sep 2009 02:53 PM PDT

Het is de eerste keer dat voor leerlingen in het speciaal onderwijs richtlijnen gaan gelden voor wat ze aan het einde van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Ook voor scholen in het speciaal onderwijs is dit erg belangrijk: zij hebben nu heldere aanknopingspunten waar ze hun onderwijs op kunnen baseren. De kerndoelen zijn van toepassing voor het onderwijs aan leerlingen met een enkelvoudige beperking en/of stoornis in de basisschoolleeftijd, met uitzondering van de zeer moeilijk lerenden. Het onderwijsaanbod richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. In de kerndoelen is aparte aandacht voor beperkingen waar veel kinderen in het speciaal onderwijs mee te maken hebben. Zo wordt bij kinderen met een visuele beperking ingezet op extra stimulering en training van de visuele, tactiele en auditieve waarneming. Voor het onderwijs aan do

Ministerie van OCW - Innovatie in het onderwijs - Wikiwijs

Posted: 15 Sep 2009 02:48 PM PDT

Met Wikiwijs wil OCW scholen en leraren stimuleren om de mogelijkheden van ICT beter te benutten. Wikiwijs is een Wikipedia-achtige webtoepassing die docenten (en anderen) in staat stelt zelf digitaal lesmateriaal te ontwikkelen en te delen. De lesstof op Wikiwijs kan steeds verder aangevuld of verbeterd worden. Iedereen kan het lesmateriaal van Wikiwijs afhalen en gebruiken. Wikiwijs kenmerkt zich door een niet-commercieel karakter. Het digitale lesmateriaal op Wikiwijs wordt voor iedereen vrij en gratis toegankelijk. Ook mensen buiten het onderwijsveld kunnen dus onderwijsmateriaal bekijken en gebruiken.

Ministerie van OCW - Begroting in vogelvlucht

Posted: 15 Sep 2009 02:46 PM PDT

Begroting 2010Introductie Begroting in vogelvlucht De OCW-beleidsagenda Begroting in vogelvlucht Publicatie | september 2009 MaatregelenBijstellingen

Bing komt met Visual Search

Posted: 15 Sep 2009 11:59 AM PDT

Microsoft heeft eerder vandaag op de Techcrunch50 (TC50) een nieuwe functie voor Visual Search op Bing gepresenteerd. En Bing Visual Search doet precies wat de naam al zegt, Bing biedt je de mogelijkheid visueel te zoeken op basis van foto's en afbeeldingen die je op allerlei wijze kunt sorteren. Visual Search, wat volledig op Silverlight is gebaseerd, toont je vijftig resultaten welke worden aangepast naar de grootte van je scherm. Tijdens TC50 presenteerde Microsoft senior vice president Yusuf Mehdi de nieuwe functionaliteit (zie video).

12 Tips for Creating a Great Portfolio Site « Noupe

Posted: 15 Sep 2009 11:57 AM PDT

If you're a designer, artist, or photographer, chances are you need to display your work online. And while there are sites out there that will host your portfolio for you, their solutions are often not quite what you were looking for. Below are twelve tips for creating a better portfolio site. These suggestions apply to all kinds of portfolios, no matter what your particular artistic field. Also included are examples and a gallery of excellent portfolio sites, with what they're doing right and what could use some improvement.

CyLog Software - WildRename

Posted: 15 Sep 2009 08:30 AM PDT

WildRename is a multi-file renaming application for Microsoft Windows users. Its very simple user interface helps you build and perform many file renaming operations one-by-one or in batches. In brief, WildRename helps you: convert filenames to lower/upper case or normalise case (Capitalize First Letter) add or remove strings of characters from filenames replace strings of characters in filenames, using either simple replacements or powerful regular expressions add text counters to a series of files (e.g. 0001_filename.ext)

File Renamer Basic

Posted: 15 Sep 2009 08:28 AM PDT

File Renamer was developed to easily and quickly rename multiple files at once. With this program, you can rename entire directories and subdirectories of files/Images/Photos at once with a powerful preview and with multiple tools. It was designed to be easy to use yet powerful enough to handle some of the most complex tasks. File Renamer is also perfect for renaming digital pictures. Select the pictures you want to rename, choose the new file name scheme, apply, you're done! - It's that easy! Options Basic Regular Deluxe Price Free $10 $19.95 Rename Files Rename Folders Exceptionally Fast Rename / Sort on EXIF information Automate Copy / Moving renamed files Rename MP3 files based on ID3 tag information Change Date Created/Modified/Last Accessed Find/Replace text Remove/Modify the file extension Find/Replace using regular expressions Filter files

Leerlijnen - Alles Telt

Posted: 15 Sep 2009 08:20 AM PDT

Een weergave van digitale leerlijnen, leerdoelen en leermiddelen voor rekenen. Digitale groepsmap

Wilfred Rubens: technology enhanced learning: TPACK: de balans tussen ICT, didactiek en inhoud

Posted: 15 Sep 2009 08:16 AM PDT

TPACK: de balans tussen ICT, didactiek en inhoud Ik kom de laatste tijd steeds vaker bijdragen tegen over TPACK (technological pedagogical content knowledge); de benadering die er van uitgaat dat je leerinhouden, technologie en didactiek in gezamenlijkheid moet beschouwen als je aan de slag gaat met (t)e-learning. Dan realiseer je je dat er niet één technologische oplossing is voor de vragen waarmee onderwijsgevenden op het gebied van onderwijsontwikkeling geconfronteerd worden.

Prodocent

Posted: 15 Sep 2009 01:21 AM PDT

Deze website is een initiatief vanuit het landelijke opschalingstraject docentenprofessionalisering M&ICT. Het onderwijs beweegt zich naar een deelcultuur gericht op uitwisseling van expertise en leermateriaal. Op landelijk niveau is hiermee reeds een aanzet gedaan door de VO-Raad middels het IP-VO initiatief. nieuw onderwijs Deskundigheidsbevordering van docenten, gestuurd vanuit de behoefte om gedigitaliseerd leermateriaal te maken en te gebruiken, is als uitgangspunt gekozen binnen deze website. Naast deze website kan ook ondersteuning op uw locatie geboden worden. Centraal bij deze ontwikkeling staat de open landelijke leermaterialenbank waarbinnen docenten in staat zijn: * leermateriaal te delen * leermateriaal te vinden * leermateriaal te gebruiken * leermateriaal te dupliceren en re-arrangeren

OVC ..onderwijs vernieuwen met gezond verstand

Posted: 15 Sep 2009 01:19 AM PDT

Valkuilen en valkuilvermijdingstactieken. Nu de verandering van het primaire proces op de OVC-scholen door het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal op gang komt, is het moment aangebroken een keer stil te staan bij valkuilen en bij valkuilvermijdingstactieken. We nemen er drie onder de loep.

Beeld en Geluid Instituut

Posted: 15 Sep 2009 01:13 AM PDT

LES 2.0 is een nieuw type leermiddel dat honderden digitale lesplannen omvat bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Het zijn digitale lesplannen met een kwaliteitskeurmerk: de lesplannen hebben een heldere opbouw, maken gebruik van krachtige bronnen van bekende erfgoedinstellingen (u kent ze van Teleblik en ED*IT!) en zijn gekoppeld aan de LES 2.0-leerdoelenmatrix, opgesteld in samenwerking met het SLO.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


David Merrill - Stiftables

Posted: 09 Sep 2009 04:47 AM PDT

Siftables aims to enable people to interact with information and media in physical, natural ways that approach interactions with physical objects in our everyday lives. As an interaction platform, Siftables applies technology and methodology from wireless sensor networks to tangible user interfaces. Siftables are independent, compact devices with sensing, graphical display, and wireless communication capabilities. They can be physically manipulated as a group to interact with digital information and media. Siftables can be used to implement any number of gestural interaction languages and HCI applications.

http://www.solidarts.com/ddd/test

Posted: 09 Sep 2009 04:46 AM PDT

Pocket Freemind | Get Pocket Freemind at SourceForge.net

Posted: 09 Sep 2009 04:46 AM PDT

http://www.onedaycompany.nl/internet-strategie/google-acquisities-2001-2009/

Posted: 09 Sep 2009 04:46 AM PDT

YouTube - Kanaal van GetStartedSharePoint

Posted: 09 Sep 2009 04:45 AM PDT

Microsoft Showcase: SharePoint in Plain English

Posted: 09 Sep 2009 04:45 AM PDT

FreeYourMind

Posted: 09 Sep 2009 04:45 AM PDT

Teaching Skills: What 21st Century Educators Need To Learn To Survive

Posted: 09 Sep 2009 04:42 AM PDT

What are the characteristics we would expect to see in a successful 21st century educator? We know 21st century educators are student-centric, holistic and they are teaching about how to learn as much as teaching about the subject area. We know too, that they must be 21st century learners as well. But highly effective teachers in today's classrooms are more than this - much more.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


SLO - (Hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs

Posted: 08 Sep 2009 07:57 AM PDT

Iedereen die op onderwijskundig terrein met (hoog)begaafde leerlingen in aanraking komt of kan komen, zoals leerkrachten, intern begeleiders en directeuren basisonderwijs, schoolbegeleiders, coördinatoren van samenwerkingsverbanden en Pabo-docenten

Home - Vocabulaires

Posted: 08 Sep 2009 07:48 AM PDT

Zoals het label op een blik duidelijk maakt wat er in zit (verf, kattenvoer of soep) zo kan metadata informatie geven over leermiddelen. Het aanbod en de verscheidenheid van (digitale) leermiddelen neemt enorm toe. Het snel en gemakkelijk kunnen vinden van de juiste leermiddelen voor een specifieke situatie wordt steeds belangrijker. Door labels op een uniforme wijze toe te kennen aan leerobjecten, wordt de vindbaarheid optimaal gewaarborgd. De SLO heeft samen met deskundigen op het gebied van lesmateriaal een aantal lijsten ('vocabulaires') ontwikkeld met behulp waarvan onderwijsinhoudelijke kenmerken van leermiddelen als 'labels' (metadata) aan leerobjecten toegekend kunnen worden. Deze lijsten zijn te beschouwen als nationale standaard en kunnen gebruikt worden voor het classificeren van leerobjecten op inhoudelijke aspecten in veld 9 van het Content Zoekprofiel.

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Onderwijsraad, een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919

Posted: 07 Sep 2009 07:59 AM PDT

HomeDe Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

Ministerie van OCW - ICT in het onderwijs

Posted: 07 Sep 2009 07:54 AM PDT

ICT in het onderwijs Er zijn nauwelijks nog scholen die geen gebruik maken van computers en internet. De stichting Kennisnet is het publieke expertisecentrum op het gebied van ict en onderwijs. Kennisnet biedt iedereen toegang tot leermiddelen, educatieve informatie, kennisuitwisseling en ict-toepassingen. De stichting is er voor instellingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Adaptive Simple Sequencing Instruction Support Toolkit (ASSIST)

Posted: 07 Sep 2009 05:37 AM PDT

IAI will design and develop the Adaptive Simple Sequencing Instruction Support Toolkit (ASSIST), an easy-to-use software suite to facilitate the rapid transformation of Web-based learning so that it can (a) adapt to students' differing needs and performance, (b) provide opportunities for learner interaction, and (c) function in a SCORM 2004 conformant learning environment. ASSIST will enhance the feasibility of delivering the most efficacious features of adaptive instruction usually found in ITS using existing SCORM-conformant learning content. ASSIST will build upon lessons learned from previous authoring tools such as Ainsworth's REDEEM.

Ken Robinson says schools kill creativity | Video on TED.com

Posted: 07 Sep 2009 12:55 AM PDT

About this talk Sir Ken Robinson makes an entertaining and profoundly moving case for creating an education system that nurtures (rather than undermines) creativity. About Sir Ken Robinson Creativity expert Sir Ken Robinson challenges the way we're educating our children. He champions a radical rethink of our school systems, to cultivate creativity and acknowledge multiple types… Full bio and more links

Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Op Maat Eduware

Posted: 04 Sep 2009 07:39 AM PDT

Op deze site vindt u gratis software en content voor het speciaal onderwijs. De kern is het 'Op Maat' systeem, waarmee iedereen makkelijk zelf op maat gesneden pakketjes voor zijn of haar onderwijs kan maken en uitwisselen.