All items 03/15/2011

  • Door: A. Beeker, J. Hendriks en J. van Rooijen
    Uitgave: Enschede, SLO, 2010
    In navolging van het European Qualification Framework for Life Long Learning (EQF-LLL) heeft het ministerie van OCW een project gestart met als opdracht een Nederlands kwalificatiekader (NLQF-LLL, Netherlands qualification Framework for Life Long Learning) te ontwikkelen en in te voeren. Het is de bedoeling dat het NLQF de transparantie verbetert van het Nederlandse kwalificatiesysteem, de toegang daartoe en de doorstroom in het systeem. Daarnaast kan het NLQF een waarde toekennen aan eerder opgedane leer- en werkervaringen en kan het bijdragen tot een betere afstemming tussen leren en werken. Om voeding te geven aan de discussie in de Expertgroep NLQF-LLL over niveau-omschrijvingen voor vmbo, havo en vwo heeft  SLO de huidige examenprogramma's geanalyseerd. De uitkomsten van de analyse kunnen worden gebruikt bij de meningsvorming over de inpassing van de drie schoolsoorten in een Nederlands kwalificatiekader.

    tags: NLQF nederlands havo vmbo vwo standaarden leerplan Ontwikkeling Leerlijnen

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.