Linked data voor gepersonaliseerd leren

Sinds 2012 wordt het curriculum in Nederland digitaal beschikbaar gesteld in de vorm van kernprogramma's. Kernprogramma's zijn uitwerkingen van de officiĆ«le kerndoelen, examenprogramma's en het referentiekader taal en rekenen. Op de website Leerplan in beeld http://leerplaninbeeld.slo.nl worden de kernprogramma's als doorlopende leerlijnen voor de verschillende vakken weergegeven, van primair onderwijs via de onderbouw voortgezet onderwijs doorlopend naar de bovenbouw van vmbo, havo en vwo.

 
Basis voor de doorlopende leerlijnen zijn de vakkernen (hoofdonderwerpen) van de verschillende vakken of leergebieden. Voor het leergebied Mens en Maatschappij, bij het vak aardrijkskunde en de vakkernen Burgerschap en Water kan dat  als volgt worden weergegeven:

Burgerschap en Water zijn in dit voorbeeld vakkernen die in het primair onderwijs, onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs als doorlopende leerlijnen aan de orde komen. Voor gepersonaliseerd leren bieden deze leerlijnen verschillende aanknopingspunten. Hierbij wordt gepersonaliseerd leren gezien als de wijze waarop leerlingen op hun eigen niveau het curriculum kunnen volgen.

In onderstaande afbeelding wordt een verdere detaillering van de kernprogramma's weergegeven. Hierbij zijn vakkernen  de hoofdonderwerpen van een vak en de subvakkernen een opdeling van deze hoofdonderwerpen. De subvakkernen worden uitgewerkt in inhouden op basis waarvan de tussendoelen worden afgeleid.
De doorlopende leerlijnen op basis van vakkernen maken het vervolgens mogelijk om als leerling of docent binnen de subvakkernen opvolgende, tussenliggende of alternatieve inhouden of doelen te kiezen. Deze inhouden en doelen kunnen dan afgestemd worden op het niveau en interesse van de leerling. Op basis van de ambitie en behoefte van de leerling kunnen dan keuzes gemaakt worden binnen de uitwerkingen van het curriculum voor persoonlijk leertraject.

 In de huidige kernprogramma's kunnen tussendoelen op de volgende niveaus ontwikkeld zijn.
 1. Primair onderwijs (po)
 2. Onderbouw vmbo basisberoepsgerichte leerweg (ob vmbo bb)
 3. Onderbouw vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (ob vmbo kb)
 4. Onderbouw vmbo gemengde leerweg (ob vmbo gl)
 5. Onderbouw vmbo theoretische leerweg (ob vmbo tl)
 6. Onderbouw havo (ob havo)
 7. Onderbouw vwo (ob vwo)
 8. Bovenbouw vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bb vmbo bb)
 9. Bovenbouw vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (bb vmbo kb)
 10. Bovenbouw vmbo gemengde leerweg (bb vmbo gl)
 11. Bovenbouw vmbo theoretische leerweg (bb vmbo tl)
 12. Bovenbouw havo (bb havo)
 13. Bovenbouw vwo (bb vwo)
In een aantal gevallen zijn verschillende niveaus gecombineerd in de kernprogramma's, zoals bijvoorbeeld vmbo bb en kb of vmbo gl en tl. Ook zijn bepaalde inhouden binnen po en vmbo minder uitgewerkt dan inhouden binnen havo en vwo, waardoor er minder tussendoelen beschikbaar zijn. Voor havo en vwo zijn voor verschillende vakkernen juist meer inhouden en bijbehorende tussendoelen gespecificeerd. Door de opbouw in niveaus en een steeds verdere uitwerking van inhouden en doelen in de doorlopende leerlijnen geeft dit mogelijkheden voor differentiatie en flexibele inzet van het curriculum. Zo kunnen leerlingen per leerlijn doelen kiezen die wat betreft niveau in het verlengde liggen van het huidige niveau. Daarnaast kan ook terug gekeken worden naar voorgaande inhouden en doelen.