Europees referentiekader voor digitale geletterdheid (DigComp)Vertaald uit https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework


Het referentiekader voor digitale vaardigheden van de Europese commissie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek​ en bestaat uit vijf onderdelen. De vaardigheden zijn onderdeel van digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden.
 • Informatie en data geletterdheid: Het kunnen formuleren van een informatiebehoefte, het kunnen vinden en gebruiken van digitale data, informatie en gegevens. Het beoordelen van de relevantie en waarde van de informatie. Het kunnen bewaren, beheren en organiseren van digitale data, informatie en gegevens.
 • Communicatie en samenwerking: Het kunnen interacteren, communiceren en samenwerken met behulp van digitale technologie en bewust zijn van cultuur en generatieverschillen in gebruik. Het deelnemen in de maatschappij als burger en in gebruik van gezamenlijke publieke en privaat geregelde diensten. Het kunnen beheren van de eigen digitale identiteit en reputatie.
 • Maken van digitale producten: Het maken en aanpassen van digitale producten. Het verbeteren van informatiebronnen en begrijpen hoe copyright en eigenaarschap is geregeld. Weten hoe instructies geformuleerd moeten worden zodat ze door computers kunnen worden uitgevoerd.
 • Veiligheid: Het beveiligen van apparaten, informatie, persoonsgegevens en beschreven van privacy in digitale omgevingen. Het beschermen van fysieke en psychische gezondheid en bewust omgaan met digitale technologie voor gezondheidszorg en welzijn. Bewust zijn van de invloed van gebruik van digitale technologie op de omgeving.
 • Probleemoplossen: Het identificeren van behoeften en problemen en het oplossen van abstracte problemen in digitale omgevingen. Het gebruik van digitale instrumenten voor het vernieuwen van processen en producten. Het bijhouden van ontwikkelingen in digitale evolutie.

Het referentiekader digitale vaardigheden

Het referentiekader is opgedeeld in competentiegebieden en uitwerkingen in competenties. (Pas op: Vertaald door Google)
 1.  Informatie en data geletterdheid 
  1. Browsen, zoeken en filteren van gegevens, informatie en digitale inhoud -  Om informatiebehoeften te formuleren om gegevens, informatie en inhoud te zoeken in digitale omgevingen, om ze te openen en om ze te navigeren.  Persoonlijke zoekstrategieën maken en bijwerken.
  2. Evaluatie van gegevens, informatie en digitale inhoud - Analyse, vergelijking en kritiek evalueren van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van gegevensbronnen, informatie en digitale inhoud.  Analyse, interpretatie en kritiek van de data, informatie en digitale inhoud.
  3. Beheer van gegevens, informatie en digitale inhoud - Organiseren, opslaan en ophalen van data, informatie en inhoud in digitale omgevingen. Organiseren en verwerken in een gestructureerde omgeving. 
 2.  Communicatie en samenwerking 
  1. Interactie via digitale technologieën - Om te communiceren via een verscheidenheid aan digitale technologieën en om geschikte digitale communicatiemiddelen te begrijpen voor een bepaalde context.
  2. Delen via digitale technologieën - Data, informatie en digitale inhoud met anderen delen via geschikte digitale technologieën.  Als tussenpersoon fungeren, om te weten over referentie- en attribuutpraktijken.
  3. Betrokkenheid in burgerschap via digitale technologieën - Om deel te nemen aan de samenleving door middel van publieke en private digitale diensten.  Kansen voor zelfbemanning en participatie-burgerschap zoeken door middel van geschikte digitale technologieën.
  4. Samenwerken via digitale technologieën -  Digitale tools en technologieën gebruiken voor samenwerkingsprocessen, en voor co-opbouw en co-creatie van resources en kennis.
  5. Netiquette - Bewust zijn van gedragsnormen en knowhow tijdens het gebruik van digitale technologieën en interactie in digitale omgevingen.  Communicatie strategieën aan te passen aan het specifieke publiek en zich bewust te maken van culturele en generatie diversiteit in digitale omgevingen.
  6. Beheer van digitale identiteit - Om één of meerdere digitale identiteiten te creëren en te beheren, om de eigen reputatie te beschermen, om te gaan met de gegevens die men produceert via verschillende digitale gereedschappen, omgevingen en diensten. 
 3.  Creatie van digitale content 
  1. Ontwikkeling van digitale inhoud - Om digitale inhoud te creëren en bewerken in verschillende indelingen, om zichzelf uit te drukken via digitale middelen.
  2. Integratie en aanpassen van digitale inhoud - Om informatie en inhoud te wijzigen, verfijnen, verbeteren en integreren in een bestaande kenniskring om nieuwe, originele en relevante inhoud en kennis te creëren.
  3. Auteursrechten en licenties - Begrijpen hoe auteursrechten en licenties van toepassing zijn op data, informatie en digitale inhoud.
  4. Programmeren - Om een ​​reeks begrijpelijke instructies voor een computersysteem te plannen en te ontwikkelen om een ​​bepaald probleem op te lossen of een specifieke taak uit te voeren. 
 4.  Veiligheid 
  1. Afscherming apparaten - Om apparaten en digitale inhoud te beschermen en risico's en bedreigingen in digitale omgevingen te begrijpen. Informatie over veiligheids- en veiligheidsmaatregelen en met inachtneming van betrouwbaarheid en privacy.
  2. Bescherming van persoonsgegevens en privacy - Bescherming van persoonsgegevens en privacy in digitale omgevingen.  Begrijpen hoe u persoonlijk identificeerbare informatie kunt gebruiken en delen, terwijl u zichzelf en anderen tegen schade kunt beschermen.  Om te begrijpen dat digitale diensten gebruik maken van een "Privacybeleid" om te informeren hoe persoonlijke gegevens worden gebruikt.
  3. Bescherming van gezondheid en welzijn -  Om gezondheidsrisico's en bedreigingen voor fysiek en psychologisch welzijn te vermijden tijdens het gebruik van digitale technologieën.  Om zichzelf en anderen te beschermen tegen mogelijke gevaren in digitale omgevingen (bijv. Cyberpesten).  Bewust zijn van digitale technologieën voor sociaal welzijn en sociale integratie. 
  4. Milieubescherming beschermen - Bewust zijn van de milieueffecten van digitale technologieën en hun gebruik. 
 5.  Probleemoplossing 
  1. Het oplossen van technische problemen - Technische problemen identificeren bij gebruiksapparaten en gebruik van digitale omgevingen, en om ze op te lossen (van het oplossen van problemen bij het oplossen van complexere problemen).
  2. Identificatie van behoeften en technologische mogelijkheden- Om de behoeften te beoordelen en om digitale hulpmiddelen te identificeren, evalueren, selecteren en gebruiken en mogelijke technologische reacties om deze op te lossen.  Aanpassen en aanpassen van digitale omgevingen naar persoonlijke behoeften (bijv. Toegankelijkheid).
  3. Creatief gebruik van digitale technologieën - Digitale tools en technologieën gebruiken om kennis te creëren en om processen en producten te innoveren.  Individueel en collectief inzetten voor cognitieve verwerking om conceptuele problemen en problemen in digitale omgevingen te begrijpen en oplossen.
  4. Identificatie van tekortkomingen in de digitale vaardigheden- Om te begrijpen waar je eigen digitale vaardigheden verbeterd of bijgewerkt moet worden. Om anderen te kunnen ondersteunen met hun digitale competentieontwikkeling.  Op zoek naar mogelijkheden voor zelfontwikkeling en bijhouden van de digitale evolutie. 

De woordenlijst van de nieuwe begrippen

Het referentiekader maakt gebruik van verschillende begrippen. De interpretatie van de begrippen is hieronder weergegeven.

Inhoud in verschillende formaten

Bijv. Tekstdocument, afbeeldingen, afbeeldingen, video, muziek, multimedia, webpagina's die zijn opgeslagen met een standaard bestandsindeling, 3-D-afdrukken.
Bestandsformaten kunnen ofwel eigendom zijn, gratis en / of open. 

Gegevens

Een volgorde van één of meer symbolen die betekenis geven door specifieke interpretatie (en).  Gegevens kunnen worden geanalyseerd of gebruikt om kennis te verkrijgen of beslissingen te nemen.  Digitale gegevens worden weergegeven met behulp van het binaire getalsysteem van die (1) en nul (0) in tegenstelling tot de analoge weergave. Bronnen: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_%28computing%29 ,

Digitale communicatie

Communicatie met behulp van digitale technologie.  Er bestaan ​​verschillende communicatievormen, bijvoorbeeld synchrone communicatie (real-time communicatie, bijvoorbeeld met skype of videogesprek of Bluetooth) en asynchrone (niet gelijktijdige communicatie, bijvoorbeeld e-mail, forum om een ​​bericht te sturen, sms) met bijvoorbeeld een tot een, Een tot veel, of veel tot veel modi. 

Digitale inhoud

 Elk type inhoud dat bestaat in de vorm van digitale data die in een machine leesbaar formaat is gecodeerd en kan worden gemaakt, bekeken, gedistribueerd, aangepast en opgeslagen met behulp van computers en digitale technologieën, bijvoorbeeld het internet.  De inhoud kan gratis of betaalbaar zijn.  Voorbeelden van digitale inhoud zijn: webpagina's en websites, sociale media, data en databases, digitale audio, zoals mp3's en e-boeken, digitale beelden, digitale video, videospelletjes, computerprogramma's en software. 

Digitale omgeving

Een context, of een "plaats" die wordt geactiveerd door technologie en digitale apparaten, die vaak via het internet of andere digitale middelen worden verzonden, bijvoorbeeld mobiel netwerk.  Records en bewijs van de interactie van een individu met een digitale omgeving vormen hun digitale voetafdruk.  In DigComp wordt de term digitale omgeving gebruikt als achtergrond voor digitale acties zonder een specifieke technologie of tool te noemen. 

Digitale diensten (publiek of privé)

Diensten die via digitale communicatie kunnen worden geleverd, bijvoorbeeld internet, mobiele telefoonnetwerk dat de levering van digitale informatie (bijvoorbeeld gegevens, inhoud) en / of transactie-diensten kan omvatten.  Ze kunnen zowel publiek als privé zijn, bijvoorbeeld e-government, digitale bankdiensten, e-commerce, muziekdiensten (bijvoorbeeld Spotify), film- / tv-diensten (bijv. Netflix). 

Digitale technologie

Elk product dat gebruikt kan worden om elektronisch in een digitale vorm informatie te maken, bekijken, distribueren, wijzigen, opslaan, ophalen, verzenden en ontvangen.  Bijvoorbeeld pc's en apparaten (bijvoorbeeld een desktop, laptop, netbook, tabletcomputer, smartphones, PDA met mobiele telefoonfaciliteiten, spelletjesconsoles, mediaspelers, e-boeklezers), digitale televisie, robots.

Digitale gereedschappen

Digitale technologieën (zie digitale technologie) die worden gebruikt voor een bepaald doel of voor het uitvoeren van een specifieke functie van informatieverwerking, communicatie, inhoudsopbouw, veiligheid of probleemoplossing. 

Privacybeleid

De term die verband houdt met de bescherming van persoonsgegevens, bijvoorbeeld hoe een dienstverlener informatie verzamelt, opslaat, beschermt, onthult, overbrengt en gebruikt (gegevens) over zijn gebruikers, welke gegevens worden verzameld, enz. 

Probleemoplossing

"Het vermogen van een individu om cognitieve verwerking aan te pakken om probleemsituaties te begrijpen en oplossen, waar een oplossing niet onmiddellijk zichtbaar is.  Het omvat de bereidheid om dergelijke situaties te betrekken om het potentieel van een mens als een constructieve en reflecterende burger te bereiken "(OECD, 2014). 

Welzijn

De term is gerelateerd aan de WHO-definitie van goede gezondheid als een staat van volledig lichamelijk , sociaal en mentaal welzijn, en niet alleen de afwezigheid van ziekte of zwakheid.  Sociaal welzijn heeft betrekking op het gevoel van betrokkenheid bij anderen en met de gemeenschappen (bijv. Toegang en gebruik van sociaal kapitaal, sociaal vertrouwen, sociale verbondenheid en sociale netwerken). 

Sociale integratie

Het proces van verbetering van de voorwaarden voor individuen en groepen om deel te nemen aan de samenleving (door de Wereldbank).  Sociale integratie heeft als doel om arm en gemarginaliseerde mensen te bemachtigen om te profiteren van de groeiende wereldwijde kansen.  Het zorgt ervoor dat mensen stemmen in beslissingen die hun leven beïnvloeden en dat zij gelijke toegang hebben tot markten, diensten en politieke, sociale en fysieke ruimtes. 

Gestructureerde omgeving

Waar gegevens zich bevinden in een vast veld binnen een record of bestand, bijvoorbeeld relatie databases en spreadsheets. 

Technologische reactie / oplossing

Verwijst naar de poging om technologie (en / of engineering) te gebruiken om een ​​probleem op te lossen.