All items 06/15/2011

 • "De toetsen van het Cito zijn ten onrechte maatgevend geworden voor het onderwijs. De overheid dient de inhoud van het onderwijs vast te stellen. Niet het Cito. Op 29 maart 2011 werd in Arnhem het nieuwe Cito-gebouw door koningin Beatrix geopend. Met het nieuwe kantoorpand wil het Cito het belang onderstrepen dat de organisatie hecht aan het leveren van een zichtbare bijdrage aan de economie van de stad Arnhem. Het is de vraag of ook het Nederlandse onderwijs profiteert van de economische activiteiten van het Cito. De huidige positie van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling leidt, mede door de symbiotische relatie met de inspectie van het Onderwijs, tot mogelijk onbedoelde, maar in elk geval ongewenste effecten."

  tags: toetsing beleid onderwijs media

 • "De overheid dient de inhoud van het onderwijs vast te stellen. Niet het Cito. De huidige positie van het Cito leidt, mede door de symbiotische relatie met de inspectie van het Onderwijs, tot mogelijk onbedoelde, maar in elk geval ongewenste effecten.""

  tags: toetsing beleid onderwijs media

 • Het actieplan Leraar 2020 beschrijft hoe de professionele kwaliteit van de leraren en schoolleiders kan worden verbeterd, zodat de best mogelijke kwaliteit van onderwijs gerealiseerd kan worden.

  tags: onderwijs overheid professionalisering

 • Nu ook te koop

  tags: 21stcenturyskills Commercial

 • In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven op het onderzoek naar zelfsturing in leerpraktijken, dat werd uitgevoerd van het studiejaar 1999-2000 tot en met het studiejaar 2001-2002. Het onderzoek vond plaats in de context van een ingrijpende curriculuminnovatie binnen de Educatieve Faculteit Amsterdam (EFA). EFA beoogde haar curriculum te veranderen in de richting van een dynamisch curriculum. De aanleiding voor de curriculumvernieuwing binnen EFA is onderwerp van 1.1. Paragraaf 1.2 bevat een toelichting op EFA, het dynamisch curriculum en het flankerend onderzoek dat werd uitgevoerd ter ondersteuning van de vernieuwing. Een beknopt verslag van de verkennende voorstudie die de aanleiding vormde voor het onderzoek naar zelfsturing in leerpraktijken wordt in 1.3 gegeven. De doelen en opzet van onderhavig onderzoek worden toegelicht in 1.4. Het hoofdstuk besluit in 1.5 met een leeswijzer voor het vervolg van het proefschrift

  tags: zelfsturing vaardigheden 21stcenturyskills Competenties onderzoek onderwijs curriculum Ontwikkeling

 • According to Daniel Pink, the author of the New York Times best-selling Drive, the great shift of the early 21st century is from left to right. Rather than a political change, however, Pink's shift is all about the brain. The 21st century, he argues, represents the triumph of our creative right brain skills over the more procedural thinking of our left brain

  tags: kunst cultuur web2.0 social 21stcenturyskills education creativity media

 • Een handreiking voor docenten. Veel scholen ervaren problemen bij het eenduidig aanleren, begeleiden en beoordelen van algemene vaardigheden zoals presenteren en onderzoeken. Dit was de aanleiding voor het ontstaan van een praktische, gemeenschappelijke aanpak voor het ontwikkelen van algemene vaardigheden bij leerlingen in vmbo-tl en breder in het voortgezet onderwijs. Onder de titel Vademecum Algemene Vaardigheden heeft SLO praktisch werkmateriaal voor docenten en leerlingen uitgewerkt rond de vaardigheden Presenteren, Onderzoeken en Interviewen. Doelgroep: docententeams in vmbo-gl/tl en breder in vo.

  tags: 21stcenturyskills onderzoek VO beleid OCW kennis vaardigheden Competenties SLO

 • Het belangrijkste doel van deze discussienota is om informatie te geven over de definitie, implementatie en evaluatie van 21st century skills door een aantal modellen voor 21st century skills te analyseren. Daarnaast biedt de nota inzicht in initiatieven op het gebied van 21st century skills in verschillende landen en internationale organisaties. Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar beschikbare modellen voor 21st century skills, te weten het Partnership for 21st Century Skills (P21), EnGauge, Assessment and Teaching of 21st century skills (ATCS), National Educational Technology Standards (NETS/ISTE), en National Assessment for Educational Progress (NAEP). De literatuurstudie is aangevuld met informatie over onderzoek en aanbevelingen van de Europese Unie, de OESO en UNESCOover de noodzaak en de implementatie van 21st century skills.

  tags: 21stcenturyskills onderzoek VO beleid OCW kennis vaardigheden Competenties

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.