All items 02/07/2012

 • In opdracht van het Ministerie van OCW heeft de CED-Groep de leerlijnen taal en rekenen herzien. De herziening houdt in dat:de leerlijnen zijn aangepast aan de referentieniveaus voor taal en rekenen, In de leerlijnen uitstroombestemmingen zijn aangegeven, de leerlijnen aangepast zijn naar aanleiding van praktische ervaringen van de scholen, waarbij doelen zijn verplaatst, vervangen of opnieuw geformuleerd.

  tags: leerlijnen onderwijs taal rekeken po so sbo

 • Hoe kunt u gegevens betrouwbaar en eenvoudig boven tafel krijgen en hoe worden analyses gemaakt voor eindopbrengsten en tussenopbrengsten? Na de succesvolle seminars in 2011 zijn er ook in 2012 diverse datums beschikbaar voor het seminar 'Ontwikkeling en opbrengstgericht werken'. Het seminar is met name gericht op de rendementen, met betrekking tot onder andere het ontwikkelingsperspectief. Tijdens het seminar weet u in hoeverre gegevens gegenereerd kunnen worden op leerling-, groeps-, school- en bestuurlijkniveau. Aan de hand van praktijk casussen worden de verschillende niveaus behandeld, weet u om te gaan met de gegevens en hoe toezichthouders, zoals onderwijsinspectie, de gegevens interpreteren.

  tags: leerlingvolgsysteem onderwijs po sbo so vso pro cito schooladministratiesysteem

 • De naam van het Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) is gewijzigd in Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) omvat de LVS-toetsen, de Entreetoetsen, de Eindtoets Basisonderwijs en het Computersysteem LOVS. Met de toetsen van het volgsysteem volgt u vorderingen op systematische wijze. U krijgt hiermee inzicht in de resultaten van het geboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Met de informatie formuleert u aandachtspunten en waar nodig treft u maatregelen om uw onderwijs te verbeteren. Voor de verwerking van de toetsgegevens maakt u gebruik van het Computerprogramma LOVS.

  tags: Onderwijs meten

 • Bijdragen aan beter onderwijs. Daaraan werkt het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs. Het onderwijs is beter, als het gunstiger gevolgen heeft voor de cognitieve en affectieve ontwikkeling van leerlingen. Het GION verricht zowel fundamenteel onderzoek als opdrachtonderzoek.

  tags: onderwijs toetsen meten

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.