Kernleerlijnen als gemeenschappelijke kader voor ontwikkelaars en collectiehouders van leermiddelen

Kernleerlijnen, open leerlijnen, vocabulaires, standaarden, semantisch web, uitgeverijen en uitwisselbaarheid


De kerndoelen voor het onderwijs zijn voor veel docenten en uitgeverijen niet duidelijk genoeg. Daarom worden er concretiseringen gemaakt in de vorm van specifiekere tussendoelen en inhouden. In leerlijnen wordt ook nog eens aangegeven hoe de tussendoelen en inhouden leiden naar einddoelen zoals bijvoorbeeld kerndoelen. Vanuit de onderwijspraktijk wordt om praktische voorbeelden gevraagd om zodoende een beeld te krijgen van praktische oplossingen. In dit artikel wordt aangegeven hoe technische standaarden zoals vocabulaires en semantisch web een rol kunnen spelen in de relaties tussen leerlijnen, methodes en toetsing.

Waarom leerlijnen?

Het wettelijk kader bestaat in Nederland uit kerndoelen voor primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs en eindtermen voor voortgezet onderwijs tweede fase. Voor scholen, docenten en ontwikkelaars van leermiddelen zijn deze algemene kerndoelen specifieker beschreven in tussendoelen en leerlijnen om ontwikkelaars ondersteuning te bieden bij de keuzes in:
 • Inhouden 
 • Doelen 
 • Volgorde 
 • Planning

Voor leerlijnen is de volgende definitie vastgelegd:
Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel.
Afhankelijk van de precieze functie, gebruikscontext en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt. [1][2]
Leerlijnen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden en hebben functies zoals ondersteuning in:
 • Samenhang
 • Continuïteit
 • Planning en organisatie
 • Niveaudifferentiatie
 • Studieloopbaan-begeleiding
 • Onderwijs-benadering
 • Arrangeren

Inhouden en doelen

Inhouden zijn afgeleid van kerndoelen en gerelateerd aan vakken en leergebieden. Hierin kan de volgende structuur worden aangehouden:

 1. Vak / Leergebied
 2. Kerndoelen po, Kerndoelen vo, vo eindtermen, Beheersingsniveau
 3. Leerlijnen / Methoden
 4. Vakkernen / Kernen / Kernconcepten / Tijdvakken/ Kernvaardigheden/ Domeinen
 5. Concretisering - Leerlijnen zijn geconcretiseerd in de vorm van:
  1. Subkernen / Subdomeinen / Globale descriptor
  2. Inhouden / Onderwerpen / Begrippen / Omschrijvingen / Onderwerp
  3. Voorbeelden
  4. Tussendoelen / Gedetailleerde descriptor - De inhouden worden doormiddel van Tussendoelen voor een bepaald niveau aangegeven
  5. Samenhang op nivuea van inhouden / Subkernen / Kernen / Vakken / Leergebieden
 6. Specificatie - Tussendoelen kunnen nog verder worden beschreven in een specificatie
 7. Leermiddelen - Op basis van vakdidactiek, inhouden en tussendoelen of specificaties kunnen leermiddelen worden geselecteerd.
Vak / Leergebied MVTAkNederlands
EinddoelenA2Kerndoel 35; Kerndoel 371F
Kern
 • Luistervaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijfvaardigheid
Burgerschap
Bevolking en ruimte
Water
.....
1. Mondelinge Taalvaardigheid
2. Lezen
3. Schrijven
4. Begrippenlijst en Taalverzorging
Subkern
 • Correspondentie lezen
 • Lezen om informatie op te doen
 • Orienterend lezen
 • Instructies lezen
 • Waterkringloop
 • Rivierssysteem
 • Kust en Zee
 • Waterproblematiek
 • Water in de toekomst

1.1. Gesprekken
1.2. Luisteren
1.3. Spreken
Inhouden
 • Dagelijks leven,
  • Onderwerpen: Waystage A2,
  • Breaktrough A1
 • Publieke sector
 • Werk
 • Opleiding
 • Waterkringloop verdampen
 • condenseren
 • neerslag
 • grondwater
1. Deelnemen aan
discussie en overleg
2. Informatie uitwisselen
Tussendoel
Can do statements
De werking van de waterkringloop en elementen kunnen uitleggen
Kan de hoofdpunten volgen en kan de eigen mening verwoorden en onderbouwen met argumenten.
Kan kritisch luisteren naar meningen en opvattingen en een reactie geven.
Specificatie
 • Beheersingsniveau op bijvoorbeeld op A2, met bepaalde kerndoelen

 

Doelen

Doelen kunnen gericht zijn op:
 • Cognitie
 • Psychomotoriek
 • Affectie
 • Vaardigheden
Voor het beschrijven van doelen zie ook Ankoné (2005[3])


LeerlijnenKernleerlijnen en Relaties

Kernleerlijnen zijn afgeleid van het leerplan dat is vastgelegd in kerndoelen en eindtermen. De kernleerlijnen zijn een specificering van deze kerndoelen en eindtermen. De leerlijnen zijn vastgelegd in het kerncurriculum. Het kerncurriculum beschrijft op hoofdlijnen de inhouden en tussendoelen die afgeleid zijn van de kerndoelen en eindtermen.

Kernleerlijnen en VocabulairesArrangementen
Leerlijnen, Methodes en Toetsing


Beredeneerde opbouw


Linked dataReferenties

 1. Strijker, A. (2010) Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk. SLO, Enschede.
  http://www.slo.nl/downloads/2010/leerlijnen-en-vocabulaires-in-de-praktijk.pdf/download
 2. Strijker, A. (2011) Arrangeren en zoeken met leerlijnen. Verkennende studie in opdracht van het Programma 'Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal'. SLO, Enschede.
  http://www.slo.nl/downloads/2011/zoeken-en-arrangeren-met-leerlijnen.pdf/download
 3. Ankoné. H. (2005) Eindtermen formuleren.
  http://www.leermiddelenvo.nl/files/eindtermen_formuleren.doc
 4. Richtlijnen m.b.t. het formuleren van leerdoelen
  http://www.st.ewi.tudelft.nl/~mathijs/portfolio/1_ontwerpen/EindtermenAlgemeen.pdf

Authors

 • Allard Strijker
Published
Version 27
Last edited: Jul 14, 2011
Exported: May 22, 2012
Original URL: http://knol.google.com/k/-/-/36j7ab8m2hpbf/30