Delicious/allardstrijker

Delicious/allardstrijker


Download details: Photo Story 3 for Windows

Posted: 25 Sep 2009 08:44 AM PDT

Create slideshows using your digital photos. With a single click, you can touch-up, crop, or rotate pictures. Add stunning special effects, soundtracks, and your own voice narration to your photo stories. Then, personalize them with titles and captions. Small file sizes make it easy to send your photo stories in an e-mail. Watch them on your TV, a computer, or a Windows Mobile–based portable device.

Digitaal leermateriaal | Inventarisatie

Posted: 25 Sep 2009 07:22 AM PDT

Inventarisatie digitaal leermateriaal Docenten willen steeds vaker digitaal leermateriaal inzetten in het onderwijs. Er bestaat al veel materiaal, maar dit is niet goed te vinden. Kennisnet is in opdracht van het ministerie van OCW een inventarisatie gestart naar beschikbaar digitaal leermateriaal, in eerste instantie binnen het VO. Momenteel wordt geinventariseerd binnen het PO en het MBO. Het traject in het VO is afgerond; lees de eindrapportage met een overzicht van de resultaten en bevindingen van het inventarisatieproject. Eindrapport inventarisatietraject digitaal leermateriaal VO [PDF 508 Kb ] De inventarisatie in het VO heeft een overzicht opgeleverd van per vak bronnen van bruikbaar digitaal leermateriaal. Ruim 400 docenten hebben hiervoor bronnen aangeleverd. Ook is digitaal materiaal van commerciële en niet-commerciële aanbieders toegevoegd. De bronnen die zijn geïnventariseerd, zijn hieronder per vak toegankelijk gemaakt. Bij de links naar de verschillende

Digitaal leermateriaal | Leerlijnen

Posted: 25 Sep 2009 07:21 AM PDT

Leerlijnen Steeds meer docenten ontwikkelen eigen (digitaal) leermateriaal. Dat materiaal is aanvullend aan de methodes van educatieve uitgeverijen of vervangt delen daarvan. Door het gebruik van verschillende leermiddelen door elkaar is het lastig om overzicht te houden over de hele leerlijn en de leerdoelen die aan het eind van het jaar gehaald moeten worden. Een leerlijnplanner kan ondersteuning bieden in het plannen van dergelijk materiaal aan de hand van kerndoelen. Digitaal leermateriaal en leerlijnplanners Leerlijnplanners kunnen helpen om te bepalen voor welk leerdoel u vervangend leermateriaal wilt gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld digitaal leermateriaal zijn. Als u ervoor kiest om al het materiaal zelf te maken, dan helpt een leerlijnplanner om dit materiaal te koppelen aan een leerlijn en wordt het inzichtelijk wat er nog moet worden gemaakt. Waar kunnen leerlijnplanners een bijdrage aan leveren? Er zijn nog weinig concrete toepassingen van leerlijnplanners in

Digitaal leermateriaal | Programma | Wikiwijs

Posted: 25 Sep 2009 07:20 AM PDT

Wikiwijs Minister Plasterk van OCW heeft Wikiwijs gepresenteerd. Doelstelling is leraren de kans te bieden om zelf eigen lesmateriaal te ontwikkelen, in de vorm van digitale schoolboeken. Daarbij wordt gezocht naar een Wikipedia-achtige aanpak zodat leraren het materiaal samen uitwerken, aanscherpen, verbeteren, aanvullen en actualiseren. Al het zo gecreëerde Wikiwijsmateriaal moet voor alle scholen vrij toegankelijk zijn. Bij Wikiwijs is het voor individuele docenten op vrijwillige basis mogelijk om met andere docenten leermateriaal te ontwikkelen en met elkaar te delen. Doel is om in schooljaar 2009/2010 een eerste gevulde versie van Wikiwijs te hebben. De verwachting is dat dit zal gaan om één of twee vakken in het VO. Het departement van OCW heeft aan een extern adviesbureau gevraagd om de kaders van het project verder vorm te geven. Dit bedrijf is bezig met een inventarisatie van relevante partijen, zoekt naar leerervaringen en denkt na over wat dit materiaal allemaal pre

Digitaal leermateriaal | Programma | Innovatieplatform VO

Posted: 25 Sep 2009 07:19 AM PDT

Innovatieplatform VO en open leermiddelen databank De VO-raad heeft het Innovatieplatform-VO opgericht. Het doel van het platform is om met de innovatieve inzet van ICT het onderwijs eigentijdser en aantrekkelijker te maken voor zowel scholieren als docenten. Het Innovatieplatform wil meer digitaal onderwijs voor leerlingen, het lerarentekort aanpakken en het beroep van docent uitdagender maken. Ook wil het platform een enorme impuls geven aan het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal met de Open Leermiddelenbank. De VO-raad nodigt de schoolbesturen uit om mee te werken aan het samenwerkingsverband Open Leermiddelenbank. De VO-raad wil met de Open Leermiddelenbank de initiatieven van digitale leermiddelen toegankelijk maken voor het hele Nederlandse onderwijs. Vanuit het innovatieplatform VO worden binnen scholen op gestructureerde wijze mensen vrij gemaakt om leermateriaal te ontwikkelen. Kennisnet is als expert betrokken bij het innovatieplatform VO. Andere deelnemers zijn s

VO-raad - Open Leermaterialenbank

Posted: 25 Sep 2009 07:18 AM PDT

Open Leermaterialenbank Het Innovatieplatform-VO maakt het vinden van digitaal leermateriaal makkelijk met de Open Leermaterialenbank. Deze leermaterialenbank ontsluit collecties leermaterialen voor het VO op één plek. Iedereen kan digitaal leermateriaal gebruiken en beschikbaar stellen. De Open Leermaterialenbank werkt optimaal als alle scholen meedoen en lid worden van IP-VO. Aanbieders en gebruikers gaan akkoord met de licentievoorwaarden. Aanbieders gaan ermee akkoord dat anderen het gedigitaliseerde leermateriaal op niet-commerciële basis gebruiken en bewerken, mits dat gebeurt met bronvermelding. Op hun beurt stellen de gebruikers het door hun bewerkte materiaal ook zonder winstoogmerk beschikbaar voor gebruik en bewerking door derden.